ALGEMENE VOORWAARDEN PASSIE VOOR ZIJN

 

Artikel 1:

Algemene voorwaarden van Passie voor Zijn, Goudreinette 5, 6245 PX te Eijsden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder inschrijving nummer 636 87 933. Deze voorwaarden worden via de website van Passie voor Zijn (www.passievoorzijn.nu) en via e-mail gecommuniceerd en eventueel op verzoek schriftelijk toegezonden via de post.

Artikel 2:

Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op activiteiten georganiseerd door Passie voor Zijn zoals mindfulnesstrainingen, yogalessen, workshops, meditatieavonden, stiltedagen en andere diensten zoals aangeboden via de website www.passievoorzijn.nu . Deelnemer gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij afname van diensten verricht door Passie voor Zijn en/of deelname aan de lessen en trainingen.

INSCHRIJVEN EN BETALING

Artikel 3:

Inschrijven voor de trainingen, yogalessen, workshops, en andere diensten kan via het inschrijfformulier of via de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Artikel 4:

Na ontvangst van inschrijving verstuurt Passie voor Zijn de factuur of de gegevens die de deelnemer uiterlijk 2 weken (14 dagen) voorafgaand aan de trainingen, yogalessen, workshops en andere diensten dient te betalen. Wanneer er minder dan 14 dagen zit tussen de datum van inschrijving en (eerste) les/training, kan de deelnemer het bedrag overmaken en een bewijs van betaling meenemen of contant betalen op de dag zelf. Na betaling ontvangt de deelnemer een kwitantie als bewijs van inschrijving en betaling. Uitzonderingen hierop zijn bespreekbaar. Er kunnen dan afwijkende afspraken worden gemaakt. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Passe voor Zijn houdt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 5:

Een maandabonnement kan via de mail of een inschrijfformulier worden aanvraagd. De betaling vindt altijd voor eerste les van de nieuwe maand plaats.

Er is een opzegging van 1 maand en dit staat los van de 4 weken in de zomer, waar de deelnemer niet voor betaalt.

Strippenkaarten van 5 of 10 ritten kan men aanvragen via de mail, een inschrijfformulier of voorafgaand aan de les. De kaarten kunnen contant of via overschrijving worden betaald. Een strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Bij losse lessen wordt er contant of via overschrijving betaald voorafgaand aan de les. Tevens geldt hier dat de deelnemer zich vooraf voor een gratis proefles of losse les kunnen aanmelden via een inschrijfformulier of via de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of via WhatsApp op nummer 06 29 406 105.

Artikel 6:

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Passie voor Zijn gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot de les of training te weigeren. Tevens is Passie voor Zijn alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

DEELNAME EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7:

Het deelnemen aan de lessen en trainingen is geheel voor eigen risico en alleen mogelijk indien gezondheid van de deelnemer geen belemmering vormt. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid en/of indien de deelnemer onder medische behandeling is dient de deelnemer zijn/haar (huis)arts te raadplegen. Passie voor Zijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Artikel 8:

Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de docent vóór aanvang van de les te informeren. Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen de deelnemer en Passie voor Zijn de inschrijving voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 9: P

Passie voor Zijn is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Passie voor Zijn dient te worden vergoed.

WIJZIGINGEN

Artikel 10:

De deelnemer dient zich bij verhindering af te melden via de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via WhatsApp op nummer 06 20 406 105. De kosten van een gemiste les zijn voor rekening van de deelnemer. Desalniettemin streeft Passie voor Zijn ernaar om in overleg de deelnemer een vervangende les aan te bieden.

Artikel 11:

Passie voor Zijn behoudt zich het recht voor om haar tarieven aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en via www.passievoorzijn.nu

Artikel 12:

Wijzigingen in het aanbod van Passie voor Zijn worden gecommuniceerd via www.passievoorzijn.nu

Artikel 13:

Passie voor Zijn behoudt zich het recht voor om de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen of de les(sen), trainingen en workshops te annuleren bij onvoldoende deelnemers. In geval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is krijgt de deelnemer in overleg een vervangend aanbod. De aanpassing zal dan worden gecommuniceerd via www.passievoorzijn.nu, facebook of via een persoonlijk mail.

Artikel 14 :

Passie voor Zijn behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Passie voor Zijn is Nederlands recht van toepassing.

Pascalle Bormans,

Eigenaar van Passie voor Zijn.